Účetnictví

Poskytujeme služby samostatné účetní jak pro vedení daňové evidence, tak pro vedení účetnictví.
V rámci těchto činností je samozřejmostí zastupování našich klientů na úřadech.

Vedení účetnictví a daňové evidence

  • Zpracováváme daňovou evidenci a účetnictví.
  • Dle požadavků klienta zpracováváme statistické výkazy.
  • Nezatěžujeme Vaše podnikatelské prostory při kontrolách.
  • Kontroly finančního úřadu probíhají v prostorách naší firmy.
  • Nabízíme průběžné zasílání výstupů z účetnictví ve formátu Word, Excell, PDF e-mailem.
  • Ručíme za případně způsobené profesní pochybení, které je kryto pojišťovnou.
  • Komplexní vedení účetnictví zahrnuje nejenom zaúčtování veškerých dokladů, ale i zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního hlášení, vč. záznamní povinnosti, zpracování dalších zákonem stanovených statistických výkazů, zpracování přehledů věřitelů a dlužníků (pohledávek a závazků), vedení a zařazení majetku, metodické vedení při inventurách.
  • V případě potřeby (nebo požadavku klienta) zajistíme služby daňového poradce.

Účetnictví a daňová evidence

Vedení, rekonstrukce a dohled nad účetnictvím podnikatelů - fyzických osob i obchodních společností. Příprava a rekonstrukce účetnictví ke kontrole.

Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platných českých právních norem a účetních standardů, v rozsahu nezbytném ke splnění všech povinností klienta z účetnictví vyplývajících. Součástí je evidence DPH, členění hospodářských operací pro potřeby správného stanovení daňové povinnosti k daním z příjmu a příp. dalších daní. Dle potřeb klienta je možné rozšířit evidenci o výstupy pro potřeby výkaznictví.

Personalistika

Evidence zaměstnanců, registrace firmy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců u správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, registrace firmy u finančního úřadu a u pojišťovny pro Zákonné povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa). Dle potřeb zpracování statistických výkazů s údaji personalistiky a mezd.

Mzdy

Zpracování pravidelných měsíčních mezd pro organizace zhruba do 50 zaměstnanců a malé organizace do 25 zaměstnanců. Omezení počtu zaměstnanců je pouze přibližné. Standardními výstupy při zpracování mezd jsou měsíčně výplatní pásky zaměstnanců, rekapitulace mezd, účetní doklad k zaúčtování mezd, přehled pro správu sociálního zabezpečení, přehledy pro zdravotní pojišťovny, příkaz k úhradě doplatků mezd, srážek i odvodů - v papírové i elektronické podobě, přehled požadovaných srážek, přehled o vyplacených dávkách nemocenského, OČR, PPM (mateřské). Kvartálně generování závazku ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, včetně příkazu k úhradě. Ročně pak roční zúčtování daně zaměstnanců, sestavení mzdových listů, evidenčních listů důchodového zabezpečení, vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a srážkové daně.

Individuální přístup ke klientům, osobní účast na každé zakázce, řešení dle potřeb zákazníka. Možnost poskytování komplexních, ale i dílčích služeb.

Můžete navštívit také naše internetové stránky www.ucetni-liberec.cz které jsou zaměřené pouze na účetní služby a to zejména v regionu Liberec.

Mezi naše klienty patří stavební firmy, živnostníci, internetové obchody, nadační fondy, neziskové a církevní organizace.